Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów

i gruntów przeznaczonych do zalesienia

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Kolbuszowa informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych[1] oraz przeznaczonych do zalesienia[2], spełniających, co najmniej, jedno z poniższych kryteriów:

1) Bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych – dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśnie ze sobą lub z drogami publicznymi;

2) Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym charakterze, z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych, umożlwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.

      Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie gmin Dzikowiec, Cmolas, Kolbuszowa Obszar Wiejski, Niwiska, Raniżów, Kamień, Jeżowe w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kolbuszowa[3].

      Podmioty zainteresowane ofertą, proszone są o kontakt na adres poczty elektronicznej: kolbuszowa@krosno.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Nadleśnictwa – Mariusz Mazurek, tel. 17 5812127, 697060093, e-mail: mariusz.mazurek@krosno.lasy.gov.pl.

      W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia, należy podać, co najmniej: nazwę gminy, nazwę obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numer działki.

Informacje dodatkowe:

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego[4].

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

----------------------------------------------------------------------------------

[1] Oznaczone jako lasy w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków.

[2] Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst. jedn. Dz.U.2021.1275 ze zm.).

[3] Właściwe nadleśnictwo, ze względu na położenie nieruchomości, można ustalić na mapie interaktywnej (https://www.bdl.lasy.gov.pl)

[4] Art. 37 ust. 3 i 5 ustawy o lasach