Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbuszowa, Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa

Wejście do siedziby nadleśnictwa znajduje się od strony drogi wojewódzkiej nr 875 relacji Leżajsk-Mielec, bezpośrednio z poziomu placu przed budynkiem.

Pojazdy parkowane są na parkingu znajdującym się przed siedzibą nadleśnictwa, a także na wyznaczonym parkingu wewnątrz placu wokół siedziby nadleśnictwa. Na obu parkingach wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do przestronnego holu oraz sekretariatu, skąd goście są kierowani do odpowiednich pracowników.

Siedziba nadleśnictwa jest budynkiem dwupiętrowym,  niewyposażonym w windę. Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń, ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy, bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na numer 17 581 21 20 lub e-mailowo na adres kolbuszowa@krosno.lasy.gov.pl

 

Centrum Edukacji Ekologicznej, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbuszowa, Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa

Wejście do Centrum Edukacji Ekologicznej znajduje się od strony placu znajdującego się za budynkiem siedziby Nadleśnictwa Kolbuszowa, bezpośrednio z powierzchni chodnika. Wjazd na plac od drogi wojewódzkiej nr 875 relacji Leżajsk-Mielec.

Pojazdy parkowane są na parkingu znajdującym się przed siedzibą nadleśnictwa, a także na wyznaczonym parkingu wewnątrz placu wokół siedziby nadleśnictwa. Na obu parkingach wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do holu, a stąd do części dydaktyczno-edukacyjnej przeznaczonej dla odwiedzających.

Budynek centrum jest parterowy. Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń nie posiadają progów.

W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń, ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy, bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na numer 17 581 21 20 lub e-mailowo na adres kolbuszowa@krosno.lasy.gov.pl