Asset Publisher Asset Publisher

Natura 2000

Sieć Natura 2000 tworzy się w celu zachowania szczególnie cennych i zagrożonych składników różnorodności biologicznej danego regionu biogeograficznego. Stanowiące ją obszary wyznacza się na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Sandomierska".

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Sandomierska" został ustanowiony (wśród innych obszarów tego typu) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z 2004 roku. (Dz. U. z dnia 28 września 2007 r., Nr 179, poz. 1275). Obejmuje powierzchnię 129 115,6 ha i w całości położony jest w województwie podkarpackim. Został ustanowiony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków oraz ich siedlisk. Obszar jest cenny ze względu na liczebność bociana czarnego, bociana białego, derkacza i ptaków drapieżnych (powyżej 1% populacji krajowej). W okresie lęgowym licznie występują tu również takie gatunki jak: świergotek polny, lelek, dudek, gąsiorek, skowronek borowy, trzmielojad, jarzębatka, ortolan i potrzeszcz oraz dzięcioły: średni, czarny, białoszyi, zielonosiwy i zielony. W przypadku kraski, podgorzałki i czapli białej obszar stanowi miejsce gniazdowania ponad 10% populacji gatunków w Polsce, przez co stanowi jedną z kluczowych ostoi dla ich zachowania.