Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody w Nadleśnictwie Kolbuszowa

Pomniki przyrody, wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, to „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie". Pomniki przyrody są tworzone w drodze uchwały rady gminy.

Aktualnie na gruntach Nadleśnictwa Kolbuszowa znajduje się 13 obiektów uznawanych za pomniki przyrody żywej, w tym: 1 powierzchniowy pomnik przyrody (o pow. 1,57 ha, gdzie chronionych jest 216 egz. Dbs), 5 grupowych oraz 7 pojedynczych.  W ramach wymienionych obiektów ochronie podlega ogółem 306 drzew (299 dębów szypułkowych Quercus robur, 3 buki zwyczajne Fagus silvatica, 3 graby zwyczajne Carpinus betulus i 1 lipa szerokolistna Tilia platyphyllos).

W 2009 i 2010 roku Nadleśnictwo realizowało projekt „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w Nadleśnictwie Kolbuszowa" (finansowanego w większości ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013). Obejmował on wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na drzewach chronionych jako pomniki przyrody.