Asset Publisher Asset Publisher

ZASOBY LEŚNE-CHARAKTERYSTYKA

Tereny leśne Nadleśnictwa Kolbuszowa stanowią pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej. Dominują tutaj leśne zbiorowiska roślinne z klasy     Vaccinio-Piceetea    , związane z siedliskami borów mieszanych i lasów mieszanych.
Na siedliskach suchszych (Bśw) wytworzyły się zespoły roślinne suboceanicznego boru mieszanego     Leucobryo-Pinetum     oraz rzadziej subkontynentalnego boru świeżego    Peucedano-Pinetum   . W miejscach żyźniejszych, na siedliskach lasowych wykształciły się zbiorowiska należące do związku    Fagion silva ticae   , a także grądu typo wego   Tilio-Carpinetum.   W za głębieniach i obniżeniach terenu występują zbiorowiska związane z siedl iskiem olsu i olsu jesionowego, tj. ols porzeczkowy   Ribo nigri-alnetum   oraz ols torfowcowy  Sphagno squarrosi-Alnetum . Do o  sobliwych i szczególnie interesujących zbiorowisk roślinnych należą fitocenozy związane z torfowiskami na siedliskach Bb i BMb. Są to: kontynentalny bór bagienny  Vaccinio uliginosi-Pinetum  oraz śródlądowy bór wilgotny Molinio-Pinetum.  
W Nadleśnictwie Kolbuszowa przeważają bory mieszane oraz lasy mieszane, wilgotne i świeże, czyli średniożyzne siedliska, które sprzyjają rozwojowi ekosystemów leśnych z dużym udziałem sosny, dębu, buka i jodły.
W ujęciu wilgotnościowym siedliska świeże zajmują 41,17%, siedliska wilgotne 55,96%, łęgowe 0,29%, bagienne 2,58% powierzchni.
W drzewostanach Nadleśnictwa Kolbuszowa w ujęciu gatunków panujących przeważa sosna (73,7%), kilkuprocentowy udział ma olsza, dąb, jodła, buk, grab i brzoza. Udział pozostałych gatunków nie przekracza 1% powierzchni leśnej.
Drzewostany jednogatunkowe zajmują 38,4%, dwugatunkowe 19,7%, a 3 i więcej gatunkowe 41,8% powierzchni drzewostanów Nadleśnictwa.
Przeciętna zasobność drzewostanów Nadleśnictwa Kolbuszowa wynosi 260 m³/ha, średni wiek 64 lata.