Wydawca treści Wydawca treści

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70% starostw powierza prowadzenie niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych nadleśniczym Lasów Państwowych.
Nadleśnictwo Kolbuszowa na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Starostą, a Nadleśniczym pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi Skarbu Państwa na terenie powiatu kolbuszowskiego i części wsi Nowy Nart z powiatu niżańskiego.
Powierzchnia lasów nadzorowanych przez Nadleśnictwo w 2014 roku wynosi łącznie 8479 ha, z tego:
• lasy należące do osób fizycznych – 7064 ha,
• lasy mienia komunalnego gmin – 785 ha,
• lasy pozostałe (kościoły, związki wyznaniowe, zakony) – 630 ha.
Zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy, Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu prawidłowej gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
• doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną,
• udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych,
• wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasów,
• organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie, na podstawie umowy z właścicielem lasu,
• sporządzają wielkoobszarową inwentaryzację stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.
Sprawy lasów niepaństwowych prowadzi specjalista ds. lasów nadzorowanych i leśniczowie według poniższej tabeli:

Nadzorowany teren

Osoba sprawująca nadzór

Telefon kontaktowy

wsie: Niwiska, Trześń, Hucina, Hucisko, Leszcze, Zapole z gmina Niwiska

Leśniczy Leśnictwa Nowa Wieś

697060016

Gmina Cmolas, wsie: Siedlanka, Kosowy, Przyłęk z gminy Niwiska

wieś Komorów z gminy Majdan Królewski

Leśniczy Leśnictwa Świerczów

697060220

wsie: Majdan Królewski, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Wola Rusinowska z gminy Majdan Królewski

Leśniczy Leśnictwa Poręby Dymarskie

697060229

Wieś Krzątka i Rusinów      z gminy Majdan Królewski

Leśniczy Leśnictwa Wilcza Wola

697060223

Gminy: Raniżów, Dzikowiec, Kolbuszowa, część wsi Nowy Nart z gminy Jeżowe

Bogusława Ciosek

specjalista SL

691911154


Zgodnie z art.14a. ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 1356, z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. z 1999 r., poz. 800, z późn. zm.), właściciele lasów mają obowiązek zgłaszać pozyskane ze swojego lasu drewno do cechowania.
W tym celu właściciel zawiadamia właściwego terytorialnie nadleśniczego (składa wniosek) o pozyskaniu drewna.