Wydawca treści Wydawca treści

MIELECKO-KOLBUSZOWSKO-GŁOGOWSKI OCHK

Powierzchnia 50 099 ha, na terenie gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Niwiska, Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy, Ostrów, Sędziszów Małopolski, Głogów Małopolski i Świlcza.
Ponad połowę obszaru pokrywają lasy będące pozostałością dawnej wielkiej Puszczy Sandomierskiej. Spotkamy tu także bagna, torfowiska i piaszczyste wydmy. Tereny podmokłe są bardzo interesujące przyrodniczo ze względu na występowanie wielu gatunków ptaków i rzadkich gatunków roślin. Bardzo cenny jest m.in. teren rezerwatu „Zabłocie". W Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu istnieją ponadto rezerwaty przyrody: „Pateraki", „Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim" oraz „Jaźwiana Góra". W lasach często możemy zobaczyć sarny, jelenie i dziki. Pojawiają się tu także łosie.


SOKOŁOWSKO-WILCZOWOLSKI OCHK

Powierzchnia 24 240 ha, na terenie gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Raniżów, Stary Dzikowiec, Głogów Małopolski, Kamień i Sokołów Małopolski.
Na tym terenie występują bory mieszane oraz grądy. Zdarzają się także fragmenty buczyny karpackiej. Nad potokami spotykamy lasy łęgowe i torfowiska. Atrakcją krajobrazową jest zalew Maziarnia w Wilczej Woli. Podobnie, jak w całej Puszczy Sandomierskiej, występują tu liczne ssaki i ptaki. Bardzo bogaty jest świat owadów. Możemy tu spotkać m.in. modliszkę zwyczajną.